НБУ постановив вирівняти винагороду в банках

НБУ, 16 грудня 2021

З метою подальшого поліпшення організації корпоративного управління в банках України Національний банк установив вимоги до політики винагороди в банку. Новими вимогами передбачено, що політика винагороди в банку має:

визначати критерії для встановлення фіксованої та змінної винагороди;

стимулювати членів органу управління, впливових осіб діяти в інтересах банку та не приймати надмірних ризиків;

визначати порядок прийняття рішень про виплату/відстрочення/зменшення/скасування/повернення змінної винагороди, а також визначати форми виплати змінної винагороди;

передбачати прийняття банком рішень щодо виплати змінної винагороди з урахуванням прийнятих банком ризиків і результатів такого прийняття, фінансового результату діяльності банку, дотримання вимог до капіталу, рівня ліквідності;

бути гендерно нейтральною.

Політика винагороди також має визначати обсяг інформації про виплату винагороди, яка включається до річного звіту. Водночас Національний банк поширив вимоги до положень та звітів про винагороду, у тому числі щодо їх оприлюднення, крім членів органів управління також на впливових осіб. Впливовими особами банку є керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник окремого підрозділу з питань фінансового моніторингу, інші особи, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку. Розмір винагороди голови та членів наглядової ради буде встановлюватися загальними зборами акціонерів, розмір винагороди голови, членів правління, керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера – наглядовою радою, розмір винагороди інших працівників банку (якщо інше не передбачено законодавством України та/або статутом банку) – правлінням банку. Зміни сприятимуть наближенню системи винагороди членів органів управління та впливових осіб у банках України до європейських стандартів, зокрема в частині імплементації принципу залежності змінної винагороди членів органів управління та інших впливових осіб банку від результатів реалізації ризиків банківської діяльності у формування політики винагороди. Ці та інші новації запроваджені оновленим Положенням про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, яке отримало нову назву – Положення про політику винагороди в банку. Положення затверджене постановою Правління Національного банку від 15 грудня 2021 року № 141 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” та набирає чинності з 17 грудня 2021 року.