Зміни до Митного кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг

Пояснювальна записка до законопроєкту

Метою прийняття акта є приведення положень Митного кодексу України у відповідність із Законом України “Про електронні довірчі послуги” у зв’язку з удосконаленням державного регулювання у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг на основі законодавства Європейського Союзу та досвіду держав-членів Європейського Союзу для спрощення доступу до електронних послуг.

однією з підстав підготовки проекту акта є перегляд положень Закону України “Про електронні довірчі послуги” щодо використання електронних довірчих послуг, а також створення законодавчих передумов для використання, серед іншого, удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, та засобів електронної ідентифікації з аналогічним рівнем довіри.

На сьогодні в Україні реалізується експериментальний проект щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів (постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 193 “Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів”).

Особливістю використання удосконаленого електронного підпису чи печатки є забезпечення можливості користувача електронних довірчих послуг для здійснення електронної взаємодії, електронної ідентифікації та автентифікації застосовувати в якості носія особистого ключа електронного підпису звичайний файловий носій (наприклад, USB-Flash, CD, DVD) на відміну від кваліфікованого електронного підпису чи печатки, особистий ключ якого обов’язково повинен зберігатися в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (захищений носій особистого ключа або токен).

Використання удосконалених електронних підписів та печаток у випадках, передбачених законодавством, значно скорочує витрати користувачів електронних довірчих послуг на придбання носія особистого ключа.

Прийняття акта забезпечить:

застосування нового понятійного апарату, запровадженого у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”;

спрощення порядку отримання електронних довірчих послуг;

забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, та засобів електронної ідентифікації з аналогічним рівнем довіри.

У зв’язку з цим проектом акта пропонується внести зміни до Митного кодексу України.

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу, висновки щодо проєкту закону

Законопроєкт за предметом правового регулювання охоплюється міжнародно-правовими зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції, передбаченими у рамках Глави 5 «Митні питання та сприяння торгівлі» Розділу ІV «Торгівля та питання пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).

У Європейському Союзі зазначені правовідносини регулюються:

- Регламентом (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, імплементація якої передбачено Доповненням XVII-3 (далі – Регламент (ЄС) № 910/2014);

- Регламентом (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу (далі – Регламент (ЄС) № 952/2013).

3. Відповідність законопроєкту праву ЄС та зобов’язанням України в рамках СОТ.

Законопроєктом пропонується внести зміни до окремих статей Митного кодексу України з метою приведення їх положень у відповідність до Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (зокрема, щодо заміни терміну «кваліфікований електронний підпис» терміном «електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»).

Законопроєкт не суперечить вимогам пунктів 1 та 2 статті 27 Регламенту (ЄС) № 910/2014, відповідно до яких у випадку, якщо державі-члену потрібен удосконалений електронний підпис (також підпис на підставі кваліфікованого сертифіката) для використання онлайн-послуг, які пропонує орган публічного сектора або які пропонують від його імені, така держава-член визнає вдосконалені електронні підписи, вдосконалені електронні підписи на основі кваліфікованого сертифіката електронних підписів та кваліфіковані електронні підписи щонайменше в форматах або з використанням методів, які визначено в імплементаційних актах.

Проєкт Закону повністю враховує положення пункту 1 статті 6 Регламенту (ЄС) № 952/2013, згідно з яким обмін інформацією, такою як декларації, заявки чи рішення, між митними органами та між суб’єктами господарювання та митними органами, а також зберігання такої інформації, як того вимагає митне законодавство, повинні здійснюються з використанням електронних методів обробки даних.