Iндекс реформ

  • ua
  • en
  • ru

Методологія

В рамках проєкту реформою вважається нормативно-правовий акт, який змінює поведінку економічних агентів, що в результаті призводить до більш ефективного використання економічних ресурсів. Відповідно, антиреформою є регуляція, яка веде до меншої ефективності у використанні економічних ресурсів. 

Наприклад, реформою вважаються зміни у законодавчому полі, які зменшують можливості для корупції, приводять ціни на окремі товари до ринкового рівня, послаблюють або скасовують надлишкові обмеження, зменшують перехресті субсидії, стимулюють конкуренцію тощо. Навпаки, антиреформою вважаються зміни, які збільшують можливості для корупції, адміністративно встановлюють ціни на окремі товари нижче ринкового рівня, збільшують перехресні субсидій, вводять регуляторні обмеження, обмежують конкуренцію тощо.

Процедура відбору та оцінювання регуляцій, напрямків та загального темпу реформ (Індексу реформ) за період одного випуску 

Відбір нормативно-правових актів

Кожен випуск Індексу реформ зазвичай охоплює період у 2 тижні. Однак, з цього правила можливі виключення. Деякі випуски Індексу реформ охоплюють період у 3 тижні. 

Рішення про збільшення періоду моніторингу для певного випуску може бути ухвалено з урахуванням великої кількості вихідних днів (до впровадження військового стану — новорічні та травневі свята), надзвичайних подій (стихійне лихо, війна). 

Так, у перші півроку після повномасштабного вторгнення випуски Індексу реформ охоплювали період у 4 тижні, однак в рамках аудиту за 2023 рік вони були перераховані у 2-тижневі випуски.

Відбір регуляцій для подальшого голосування експертів проводять співробітники проєкту Індекс реформ, базуючись на офіційних вебсторінках Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів, Національного банку та інших органів влади. Перелік затверджують двоє редакторів з редколегії Індексу реформ.

Оцінюванню підлягають нормативно-правові акти, що були ухвалені і / або вперше оприлюднені протягом періоду оцінювання. Закони потрапляють у Індекс реформ після їх підписання Президентом. Також оцінюються міжнародні договори, підписані урядом чи президентом і ратифіковані парламентом (у разі, якщо ратифікації необхідна). 

Не оцінюються заяви офіційних осіб, проекти нормативних актів, ухвалені, але не опубліковані документи. 

Запровадження та скасування тимчасових антикризових заходів (зокрема щодо валютно-обмінних операцій та руху капіталу), експериментальні проєкти, регулювання з терміном дії менше 1 року, оцінюванню не підлягають. 

Напрямки, за якими відбувається оцінка регуляцій

Редактори також визначають на прогрес (регрес) яких напрямків та піднапрямків з тих, що відстежує Індекс, може вплинути обрана регуляція. Індекс реформ оцінює очікуваний вплив ухвалених документів, однак не оцінює якість імплементації нормативно-правових актів.

Після відбору НПА та визначення напрямків, на які вони можуть вплинути, анкета з обраними регуляціями надсилається експертам для оцінки НПА.

Станом на 01.01.2024 року редколегією Індексу реформ виокремлено шість напрямків та 29 піднапрямків.

Перелік напрямів та піднапрямів Індексу реформ

НапрямКодПіднапрям
I1. Державне управління101Боротьба з корупцією
102Децентралізація
103Державна служба
104Адміністративні послуги
105Державна власність
199Інше в держуправлінні
І2. Державні фінанси201Податкова система
202Управління державним боргом
203Держзакупівлі
204Ефективність держвидатків
299Інше в держфінансах
І3. Монетарна система301Валютне регулювання
302Ринки капіталу
303Банківський сектор
304Незалежність НБУ
399Інше в монетарній системі
І4. Бізнес середовище401Регулювання бізнесу
402Конкурентна політика
403Зовнішня торгівля
404Корпоративне управління
405Права власності
499Інше в бізнес середовищі
І5. Енергетика501Енергетична незалежність
I6. Людський капітал601Освіта
602Охорона здоров'я
603Ринок праці
604Соціальний захист
605Культура
699Інше у людському капіталі

Оцінювання нормативно-правових актів 

Після отримання анкети, яка містить відібрані регуляції, їхній короткий опис і посилання на офіційну публікацію документа, експерти оцінюють події у анкеті за шкалою від «-5» до «+5» (у полях напрямків), на які впливає подія. 

Як визначити оцінку:

«5»​ ​–​ ​регулювання,​ ​яке​ ​кардинально​ ​змінює​ «​правила​ ​гри» (як позитивно, так і негативно, в залежності від знаку)​ ​або​ ​суттєво впливає​ ​на​ ​поведінку​ ​багатьох​ ​економічних​ ​агентів​. ​наприклад, запроваджує​ ​нову​ ​систему​ ​оподаткування,​ ​зобов’язує​ ​публікувати​ ​всі​ ​урядові документи,​ ​крім​ ​секретних,​ ​запроваджує​ ​трирівневу​ ​пенсійну​ ​систему, делегує​ ​більшість​ ​повноважень​ ​на​ ​рівень​ ​громад​ ​тощо.

«4»​ ​–​ ​подія,​ ​яка​ ​значно​ ​змінює​ ​«​правила​ ​гри».​ ​Прикладами​ ​можуть​ ​бути відкриття​ ​великої​ ​кількості​ ​державних​ ​реєстрів,​ ​параметрична​ ​пенсійна реформа​.

«3»​ ​–​ ​подія​ ​помірно​ ​змінює​ ​«​правила​ ​гри».​ ​Прикладом​ ​може​ ​бути​ ​ліквідація або​ ​реорганізація​ ​окремого​ ​міністерства​ ​чи​ ​іншого​ ​державного​ ​органу,​ ​в результаті​ ​якої​ ​збільшується​ ​ефективність​ ​урядування.

«2»​ – ​подія​ ​​​несуттєво​ ​змінює​ ​«​правила​ ​гри».​ ​Наприклад,​ ​відміна​ ​невеликої кількості​ ​документів,​ ​необхідних​ ​для​ ​адміністрування​ ​та​ ​сплати​ ​податків.

«1» ​– ​подія​ ​ледь​ ​помітно​ ​змінює​ ​«​правила​ ​гри».

«0»​ ​означає,​ ​що​ ​нормативний​ ​акт​ ​матиме​ ​незначні​ ​наслідки.

Оцінки​ ​​можуть​ ​бути​ ​дробовими​ ​нецілими​ ​числами.​​ ​Наприклад, скасування​ ​обов’язкового​ ​використання​ ​печаток​ ​для​ ​отримання​ ​поштових послуг,​ ​мабуть,​ ​отримає​ ​не​ ​більше​ ​0,5​ ​бала.

Можна,​ ​але​ ​не​ ​рекомендовано,​ ​виставляти​ ​такі​ ​оцінки​ ​як​ ​3,6 чи​ ​4,2 тощо.

Підрахунок загальної оцінки регуляції

Загальна оцінка нормативного акту визначається як медіана оцінок експертів. Якщо регуляція впливає на кілька напрямів, то загальна оцінка події буде сумою оцінок регуляції за цими напрямками. 

Як наведено вище, у кожному напрямку максимальна оцінка події становить «+5» (мінімальна «-5»). Однак, якщо подія впливає на кілька напрямків, то оцінки сумуються, отже загальна оцінка може виходити за межі діапазону від «-5» до «+5». Таких підхід обрано з метою виділити комплексні реформи, які змінюють правила гри в декількох сферах економічного життя.

Якщо ж подія впливає на кілька піднапрямків одного напряму, то експерти ставлять у напрям узагальнену оцінку події за всіма піднапрямками одночасно. 

В такому випадку при потребі проаналізувати вплив події на окремий піднапрямок загальна оцінка з напрямку буде поділена на кількість піднапрямків, на які вплинула подія.

Наприклад, редколегія визначила, що закон про застосування податкового компромісу впливає на два піднапрямки напрямку I2.«Державні фінанси» — 201 «Податкова система» та 299 «Інше в державних фінансах». Експерти оцінили нормативний акт за складовою «Державні фінанси» в +1,0 бал. Отже, для розрахунку оцінки події у піднапряму 201 «Податкова система» використовуватиметься значення +0,5 балів. Так само і для оцінки події за піднапрямом 299 «Інше в державних фінансах».

Оцінювання напряму

Окрім оцінювання конкретних нормативно-правових актів, експерти також оцінюють  загальний поступ реформ за кожним з шести напрямків Індексу (також за шкалою від «-5» до «+5») у випадку наявності змін за цими напрямками. Оцінюючи прогрес України за певним напрямом експерти беруть до уваги кількість та оцінки нормативних актів, які ввійшли до цієї складової, однак ставлять оцінку на власний розсуд.

Важливо. Індекс реформ є суб’єктивним індексом, який відображає сприйняття експертами поступу певної сфери та впливу певної події на «правила гри» в Україні. 

Якщо експерти не поставили оцінку за напрямом, то вона розраховується за сумою оцінок подій, поставлених експертом. Якщо сума оцінок подій виходить за обмеження у «+5» («-5») балів, то ми прирівнюємо оцінку напрямку до цього числа.

Якщо експерт оцінив менше половини подій у напрямку чи не оцінив жодної, то оцінка напрямку не розраховується.

Остаточна оцінка прогресу за напрямом визначається як медіана оцінок усіх експертів, які оцінювали цю складову. 

Якщо у напрямі не було жодної події, його оцінка складає «0».

Розрахунок значення Індексу реформ

Значення Індексу реформ — це просте середнє оцінок шести складових (напрямків).

Редколегія Індексу реформ вважає прогрес реформ задовільним, якщо значення Індексу протягом певного періоду часу знаходиться вище +2,0 балів.

Приклад розрахунку оцінки події, напрямку та Індексу реформ

Команда та редколегія Індексу реформ у 147 раунді відібрали три нормативно-правові акти:

  1. Рішення Конституційного Суду про неконституційність положень антикорупційного законодавства щодо декларування доходів та майна (код 101 «Боротьба з корупцією»). Цю регуляцію було включено до складової I1. Державне управління.
  2. Закон, що уніфікував підхід до бюджетів місцевого самоврядування незалежно від статусу населеного пункту. Редколегія визначила, що закон впливає на піднапрям «Децентралізація» (код 102). Регуляцію було включено до складової I1. Державне управління.
  3. Закон про повернення «пакунку малюка». На думку редколегії регуляція впливає на сферу соціального захисту, тому йому було присвоєно код 604 та включено до складової I6. Людський капітал.

Ці нормативно-правові акти та відповідні складові Індексу отримали такі оцінки:

 

Оцінки експерта 1Оцінки експерта 2Оцінки експерта 3
Рішення КС про неконституційність положень антикорупційного законодавства щодо декларування доходів та майна — у напрямку I1. Державне управління-4-3-5
Закон, що уніфікував підхід до бюджетів місцевого самоврядування незалежно від статусу населеного пункту — у напрямку I1. Державне управління 00,1
Оцінки експертів напрямом I1. Державне управління загалом-4-1-5
Закон про повернення «пакунку малюка» — у напрямку I6. Людський капітал111
Оцінки експертів за напрямом I6. Людський капітал загалом101

Оцінка кожного нормативно-правового акту визначається як медіана оцінок усіх експертів, які оцінювали цю регуляцію. 

Якщо подія потрапила у 2 напрями, то оцінки по ним сумуються. Але в нашому випадку це не так.

 Оцінки експерта 1Оцінки експерта 2Оцінки експерта 3Оцінка події
Рішення КС про неконституційність положень антикорупційного законодавства щодо декларування доходів та майна

-4

-3

-5

-4,0 = медіана (-3;-4;-5)
Закон, що уніфікував підхід до бюджетів місцевого самоврядування незалежно від статусу населеного пункту

 

0

0,1

0,05 = медіана (0;0,1)
Закон про повернення «пакунку малюка»

1

1

1

1,0 = медіана (1;1;1)

Далі розраховуємо значення Індексу реформ. Він розраховується на основі оцінок за напрями (оцінки подій не впливають на значення Індексу напряму, однак можуть використовуватися при розрахунку оцінки напрямів, якщо експерти їх не вказали на власний розсуд).

В результаті Індекс реформ за раунд склав -0,5:

 Оцінки експерта 1Оцінки експерта 2Оцінки експерта 3Оцінка напряму
Державне управління-4-1-5-4 = медіана (-1;-4;-5)
Державні фінанси   0
Монетарна політика   0
Бізнес середовище   0
Енергетика   0
Людський капітал1011 = медіана (0;1;1)
Значення Індексу реформ у цьому випускуСереднє арифметичне оцінок напрямів
-0,5=(-4+0+0+0+0+1)/6

Річний аудит

Команда та редколегія Індексу реформ докладає максимум зусиль для того, щоб утримувати якість та актуальність Індексу на високому рівні. 

Для цього кожного року ми щороку проводимо аудит Індексу, який включає

а) аналіз нормативно-правових актів, які раніше відібрали до Індексу, щоб визначити нормативні акти, які увійшли в Індекс помилково (тимчасові заходи або рішення, які не можна вважати реформою) 

б) пошук нормативних-актів, які були пропущені під час відбору НПА у Індекс, однак є важливими для більш повного відображення зрушень у спостережуваних напрямках, зокрема у випадках, коли Індекс розширюється на нові напрями спостереження.

Під час аудиту може бути прийняте рішення про створення нового напрямку чи піднапрямку для оцінки регуляцій в рамках Індексу реформ. У цьому випадку всі раніше оцінені регуляції аналізуються на предмет їх відповідності новому напрямку і можуть бути перенесені в нього.

При додаванні нової регуляції у Індекс, вилученні нормативно-правового акту, перенесенні існуючих регуляцій між напрямами, оцінки напрямів, які зазнали змін, мають бути перераховані. 

У випадку змін у переліку подій у напрямку, його нова оцінка розраховується за сумою подій всередині напрямку з обмеженням від «-5» до «+5». Якщо після змін у певному напрямі не лишилося подій, його оцінка становить «0». 

Ці зміни також можуть вплинути на загальну оцінку Індекса реформ за певний період. Вона перераховується за стандартними правилами (середнє оцінок напрямів).

Висновки аудитів

Завантажити таблиці змін за підсумками аудитів